Organization

Honorary Congress President

The late Ichiro Kanazawa
Professor Emeritus, The University of Tokyo

Ichiro Kanazawa

Congress Presidents

Shoji Tsuji
Co-President of ICHG 2016
Professor, The University of Tokyo

Ichiro Kanazawa

Yoshimitsu Fukushima
Co-President of ICHG 2016
Past President of Japan Society of Human Genetics
Professor, Shinshu University

Ichiro Kanazawa

Yoichi Matsubara
Co-President of ICHG 2016
President of Japan Society of Human Genetics
Director, National Research Institute for Child Health and Development
Professor Emeritus, Tohoku University

Ichiro Kanazawa

Executive Advisory Board

Stephen Lam
President, International Federation of Human Genetics Societies

Lin He
President, East-Asian Union of Human Genetic Societies, Chinese Society of Human Genetics

Lin He

Zhuohua Zhang
Chinese Society of Human Genetics

Zhuohua Zhang

Xue Zhang
Chinese Society of Human Genetics

Xue Zhang

Jin-Sung Lee
Korean Society of Medical Genetics

Jin-Sung Lee

Han-Wook Yoo
Korean Society of Medical Genetics

Han-Wook Yoo

Do Yeong Hwang
Korean Society of Medical Genetics

Doyeong Hwang

Yoshimitsu Fukushima
President, Japan Society of Human Genetics

Yoshimitsu Fukushima

Yoichi Matsubara
Japan Society of Human Genetics

Yoichi Matsubara

Shoji Tsuji
Japan Society of Human Genetics

Shoji Tsuji

Secretary General / Treasurer

Fumio Takada
Professor, Kitasato University

Fumio Takada

International Scientific Program Committee Members

ESHG
Brunhilde Wirth, Germany
Stan Lyonnet, France
Joris Veltman, The Netherlands
ASHG
Andrew McCallion, USA
Catherine Wicklund, USA
Elizabeth Hauser, USA
RELAGH
Aida Falcón de Vargas, Venezuela
Augusto Rojas Martinez, Mexico
Lavinia Schuler-Fachini, Brazil
HGSA
Julie McGaughran, Australia
Kristine Barlow-Stewart, Australia
Michael Buckley, Australia
EAUHGS
Xianming Xu, China
Yaoqin Gong, China
Guang He, China
Jin-Sung Lee, Korea
Han-Wook Yoo, Korea
Do Yeong Hwang, Korea
APSHG
Thong Meow Keong, Malaysia
Carmencita Padilla, Philippines
Lai Poh San, Singapore
AfSHG
Charles N. Rotimi, USA / Nigeria
Raj Ramesar, South Africa

Local Scientific Program Committee (Alphabetical order)

 • Kenjiro Kosaki
 • Yoshinori Murakami
 • Sumio Sugano
 • Naomichi Matsumoto
 • Kaori Muto
 • Katsushi Tokunaga

Scientific Advisory Board (Alphabetical order)

 • Hiroyuki Aburatani
 • Masashi Akiyama
 • Asao Fujiyama
 • Yoshimitsu Fukushima
 • Shohei Harada
 • Tomonobu Hasegawa
 • Akira Hata
 • Fumiki Hirahara
 • Iekuni Ichikawa
 • Hiroyuki Ida
 • Shiro Ikegawa
 • Johji Inazawa
 • Mitsuaki Isobe
 • Naoyuki Kamatani
 • Kazuto Kato
 • Tadafumi Kato
 • Yuji Kohara
 • Ikuo Konishi
 • Kenjiro Kosaki
 • Michiaki Kubo
 • Takeo Kubota
 • Shinichi Marishita
 • Yoichi Matsubara
 • Naomichi Matsumoto
 • Hayato Miyachi
 • Kaori Muto
 • Seigo Nakamura
 • Ichizo Nishino
 • Tsutomu Nobori
 • Hironao Numabe
 • Kayoko Saito
 • Akihiro Sakurai
 • Tatsuhiro Shibata
 • Sumio Sugano
 • Fumio Takada
 • Kazuo Tamura
 • Sakae Tanaka
 • Tatsushi Toda
 • Katsushi Tokunaga
 • Shoji Tsuji
 • Tatsuhiko Tsunoda
 • Masayoshi Tsutsumi
 • Shinichi Usami
 • Toshiyuki Yamamoto
 • Kazuhiko Yamamoto
 • Yasuko Yamanouchi
 • Toshimasa Yamauchi

Local Advisory Board (Alphabetical order)

 • Makoto Asashima
 • Tsuguya Fukui
 • Tasuku Honjo
 • Sato Honma
 • Takashi Igarashi
 • Masato Kasuga
 • Yuji Kohara
 • Nobuyuki Miyasaka
 • Mariko Momoi
 • Kimiko Murofushi
 • Ryozo Nagai
 • Tetsuo Nagano
 • Tsutomu Nakada
 • Akihiko Nakano
 • Tamie Nasu
 • Noriko Osumi
 • Naruya Saitou
 • Yoshiyuki Sakaki
 • Takehiko Sasazuki
 • Tsuyoshi Takato
 • Keiji Tanaka
 • Masayuki Yamamoto
 • Shunichi Yamashita

PAGE TOP